خدمات

خدمات فنی:


ارائه فرمولاسیونهای روز اروپا

مشاوره در صنعت غذا

حل مشکلات تولید